Prohlášení odpovědnosti

„Tato webová stránka obsahuje obecné informace o zdraví a výživě. Veškeré informace uvedené na této webové stránce,jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Tyto informace nelze chápat jako odborné rady, ani s nimi tak zacházet. Tyto obecné informace na naší webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou, bez toho, abychom za ně dávali jakékoliv záruky, ať již výslovné nebo implicitní.

CBD z Ráje (Věra Kvapilová, IČ 14134659) ve vztahu k informacím o zdraví, uvedeným na této webové stránce, neposkytuje žádné záruky. Nesmíte se spoléhat na informace, uvedené na této webové stránce, jako na alternativu rady od svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Pokud si myslíte, že trpíte nebo byste mohl/a trpět jakoukoliv zdravotní obtíží, měl/a byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, neodmítejte lékařskou pomoc nebo nepřerušujte léčbu předepsanou vaším lékařem na základě informací, které jste nalezl/a na našich webových stránkách nebo které jsme vám poskytli. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. V případě, že zvažujete provést jakoukoliv změnu ve svém životním stylu, stravě nebo výživě, obraťte se nejprve na svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a žádným způsobem nepodporujeme žádnou z těchto webových stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani ve vztahu k informacím na těchto webových stránkách uvedených neposkytujeme žádné záruky. V případě, že se rozhodnete na tyto webové stránky třetích stran připojit či jakýmkoliv způsobem spoléhat na informace tam uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek. Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. CBD z Ráje (Věra Kvapilová, IČ 14134659) nemůže nést odpovědnost za obsah na jejích webových stránkách či na webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkazy, pokud takový obsah podporuje, schvaluje či obhajuje užívání omamných či psychotropních látek či jiné nezákonné činnosti.

CBD z Ráje (Věra Kvapilová, IČ 14134659) nemůže nést odpovědnost za jakékoliv nevhodné či nesprávné využití informací nebo či služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv využití informací či služeb zde poskytovaných.“